تعرفه خدمات

ورودی ۱.۵ ساعته استخر پازیریک: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

ورودی ۳ ساعته استخر پازیریک: ۱۸۵,۰۰۰ تومان

ورودی کودکان زیر ۶ سال: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 کارت اشتراک ۶ جلسه: ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارت اشتراک ۱۲ جلسه: ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

کارت اشتراک ۲۴ جلسه: ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

پک لاغری تضمینی با ماساژ یک جلسه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

پک لاغری تضمینی با ماساژ ۶ جلسه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پک لاغری تضمینی با ماساژ ۱۲ جلسه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماساژ درمانی: نیم ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان / یک ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماساژ ریلکسی: نیم ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان / ۱ساعت ۴۰۰,۰۰۰ تومان

ماساژ نمک تراپی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژ قهوه تراپی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژ صورت و گردن: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماساژ با کف: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بادکش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

سنگ داغ: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

حمام سنتی با دلاک: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق نمک: هر نیم ساعت ۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آکوافیتنس عمومی: هر نفر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آب درمانی عمومی: هر نفر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آب درمانی خصوصی: هر نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا تک جلسه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا ۱۲ جلسه به صورت خصوصی تک نفره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا ۱۲ جلسه به صورت خصوصی ۲ نفره: هر نفر ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا ۱۲ جلسه به صورت نیمه خصوصی: هر نفر ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا ۱۲ جلسه به صورت عمومی: هر نفر ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان