قیمت بلیط استخر پازیریک

قیمت بلیط ورودی استخر پازیریک برای هر جلسه 140 هزار تومان می باشد.