قیمت بلیط استخر پازیریک

قیمت بلیط ورودی استخر پازیریک برای هر جلسه ۱۴۰ هزار تومان می باشد.