تعرفه های استخر پازیریک

  • ورودی استخر پازیریک: برای هر جلسه 140 هزار تومان
  • ماساژ درمانی: نیم ساعت ۲۵۰ هزار تومان/یک ساعت ۳۹۰ هزار تومان
  • ماساژ ریلکسی: نیم ساعت ۲۰۰ هزار تومان/۱ساعت ۳۶۰ هزار تومان
  • بادکش: هر ناحیه ۶۰ هزار تومان
  • سنگ داغ: ۶۰ هزار تومان
  • حمام سنتی همراه با وسایل مورد نیاز 180 هزار تومان
  • اتاق نمک: هر نیم ساعت 50 هزار تومان