مجموعه فرهنگی ورزشی پازیریک کرمانشاه

استخر پازیریک سراب قنبر کرمانشاه

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

هفت مرحله سیستم تصفیه آب

بالاترین استاندارد

جکوزی بزرگ استخر پازیریک کرمانشاه

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

دارای سیستم تصفیه مجزا

جکوزی بزرگ

تغییرات و پیشرفت پازیریک

در سال ۱۴۰۱

تغییرات و پیشرفت پازیریک در سال ۱۴۰۱

تخفیف ویژه برای دانش آموزان، کلیه دانشگاهیان، فرهنگیان و بازنشستگان محترم

اطلاعات بیشتر

اجاره تابلوهای تبلیغاتی
محیط استخر

سانس آقایان: شنبه ساعت ۱۷-۱۰ ، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۲۲-۱۰ و جمعه ساعت ۲۲-۸

سانس بانوان: روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت ۱۹-۱۰

سانس آقایان:
شنبه ساعت ۱۷-۱۰
دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۲۲-۱۰
جمعه ساعت ۲۲-۸

سانس بانوان:
روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه ساعت ۱۹-۱۰

حمام سنتی

تلفیقی از حمام های سنتی ایران و ترکیه

شستشوی سنتی توسط دلاک

اجرای مراسم سنتی حمام مسافر، زائر، آشتی کنان و…

حمام سنتی