تعرفه خدمات

ورودی ۱.۵ ساعته استخر پازیریک: ۱۱۰ هزار تومان

ورودی ۳ ساعته استخر پازیریک: ۱۸۵ هزار تومان

ورودی کودکان زیر ۶ سال: ۱۲۰ هزار تومان

 کارت اشتراک ۶ جلسه: ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارت اشتراک ۱۲ جلسه: ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

کارت اشتراک ۲۴ جلسه: ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

ماساژ درمانی: نیم ساعت ۲۵۰ هزار تومان / یک ساعت ۳۹۰ هزار تومان

ماساژ ریلکسی: نیم ساعت ۲۰۰ هزار تومان / ۱ساعت ۳۶۰ هزار تومان

ماساژ صورت و گردن: ۱۰۰ هزار تومان

بادکش: هر ناحیه ۶۰ هزار تومان

حمام سنتی با دلاک: ۱۵۰ هزار تومان

اتاق نمک: هر نیم ساعت ۵۰ هزار تومان

دوره آکوافیتنس عمومی: هر نفر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آب درمانی عمومی: هر نفر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آب درمانی خصوصی: هر نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنا تک جلسه: 300,000 تومان

آموزش شنا 12 جلسه به صورت خصوصی تک نفره: 4,000,000 تومان

آموزش شنا 12 جلسه به صورت خصوصی 2 نفره: هر نفر 3,600,000 تومان

آموزش شنا 12 جلسه به صورت نیمه خصوصی: هر نفر 2,900,000 تومان

آموزش شنا 12 جلسه به صورت عمومی: هر نفر 1,850,000 تومان